Disclaimer

Ondanks dat onze site zo mooi is...

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Pixel Works besteedt aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Pixel Works niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Pixel Works aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Pixel Works kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Pixel Works garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site van Pixel Works wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Pixel Works behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hyperlinks:
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Pixel Works is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Onze projecten

Bekijk hier ons portfolio.

Photography

Hier vindt u een aantal fotografie voorbeelden.

Klaar om te beginnen?

Neem met de onderstaande knop contact met ons op.